Iz svijeta

Konačni rezultati PROVE 2 studije

Telaprevir u kombinaciji s peginterferonom-a-2a, sa ili bez ribavirina u liječenju kroničnog hepatitisa C do sada ne liječenih pacijenata s genotipom 1.Konačni rezultati PROVE 2 studije (provedena u E...

Prekinut razvoj R1626

Prekinut je razvoj R1626, inhibitora polimeraze koji je bio istraživan za liječenje infekcije hepatitis C virusom (HCV) zbog novih i neočekivanih sigurnosnih nalaza iz 2b faze studije.Roche nastavlja...