Terapije za Hepatitis C

Preporuke za liječenje hepatitisa C

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI „Dr. Fran Mihaljević“
Mirogojska 8, 10000 Zagreb

Referentni centar za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa Ministarstva zdravlja

Preuzmi smjernice u pdf formatu OVDJE

Preuzeto s: http://www.bfm.hr/page/hepatitis-c

 

Indikacije za liječenje

Prema preporukama EASL-a i SZO sve do sada neliječene ili neuspješno liječene pacijente s kroničnim hepatitisom C, koji žele biti liječeni i koji nemaju kontraindikacija za liječenje, treba razmotriti za liječenje. No, budući da nije moguće liječiti svakog pacijenta unutar slijedeće godine dana, potrebno je odrediti skupine s prioritetom i prema nacionalnim mogućnostima.

(*Na prijedlog Bolničkog povjerenstva za lijekove, bolesnicima će protokol i trajanje liječenja lijekom za liječenje kroničnog hepatitisa C, a koji će biti financiran od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz sredstava namijenjenih za primjenu posebno skupih lijekova, odobravati Stručno povjerenstvo HZZO-a, sukladno smjernici navedenoj u Osnovnoj listi lijekova.“)

Prioritet u liječenju određuje se prema stadiju fibroze, riziku progresije prema  uznapredovaloj bolesti, prisutnosti ekstrahepatalnih manifestacija i komorbiditeta.

 

Indikacije za liječenje kroničnog hepatitisa C u 2015. god: koga i kada liječiti?
Liječenje je indicirano:
 • svi neliječeni i liječeni pacijenti s kompenziranom ili dekompenziranom bolesti jetre
Prednost u liječenju imaju:
 • pacijenti sa značajnom fibrozom (F3 po Metaviru) ili cirozom (F4), uključujući dekompenziranu cirozu
 • pacijenti s HBV ili HIV koinfekcijom
 • pacijenti s indikacijom za transplantaciju jetre
 • pacijenti s povratnom HCV infekcijom nakon transplantacije jetre
 • pacijenti s HCV infekcijom prije i nakon transplantacije solidnih organa
 • pacijenti s klinički značajnim ekstrahepatalnim manifestacijama infekcije
Liječenje je opravdano:
 • pacijenti s umjerenom fibrozom (F2 po Metaviru)
 • pacijenti s dugim trajanjem bolesti (>20 godina), bez obzira na stadij fibroze
 • pacijenti s rizikom prijenosa HCV infekcije (žene generativne dobi koji žele trudnoću, pacijenti na hemodijalizi i druge visokorizične situacije)
Liječenje se može odgoditi:
 • pacijenti bez ili s blagom bolešću (F0-F1 po Metaviru) i bez ekstrahepatalnih manifestacija
Liječenje se ne preporučuje:
 • pacijenti s očekivanim ograničenim životnim vijekom zbog drugog komorbiditeta

 

Odobreni lijekovi za liječenje HCV u Europskoj Uniji 2015. godine

Lijek
Oblik
Doziranje
PegIFN-α2a
Otopina za injekciju 180 µg (135, 90)
1 injekcija u dozi od 180 µg s.c. tjedno (redukcija doze u slučaju nuspojava na 135 ili 90 µg)
PegIFN-α2b
Otopina za injekciju 50 µg/0.5 ml
1 injekcija u dozi od 1.5 µg/kg tjelesne težine tjedno s.c. (redukcija doze u slučaju nuspojava na 1 µg/kg ili 0.5 µg/kg)
Ribavirin
200 mg kapsule
2,0,3 kapsule (tjel. težina
3,0,3 kapsule (tjel. težina >75 kg)
Sofosbuvir
400 mg tablete
1 tableta
Simeprevir
150 mg kapsule
1 tableta
Daklatasvir
30 ili 60 mg tablete
1 tableta
Sofosbuvir/ledipasvir
400 mg sofosbuvir + 90 mg ledipasvir tablete
1 tableta
Paritaprevir/ombitasvir/ritonavir
75 mg paritaprevir + 12.5 mg ombitasvir + 50 mg ritonavir tablete
2 tablete
Dasabuvir
250 mg tablete
1,0,1 tableta

 

 

Preporuke za liječenje

LIJEČENJE HCV GENOTIPA 1

Naivni pacijenti s genotipom 1

 • Naivni pacijenti s F1, F2  i povoljnim prediktorima odgovora na terapiju: CC genotip i viremija< 600 000 IU HCV RNA/ml seruma,  mogu se liječiti PegIFN-α i ribavirinom1 24 ili 48 tjedana (ovisno o virusološkom odgovoru).
   
 • Naivni pacijenti s F1, F2  i prisutnim nepovoljnim prediktorom (CT/TT genotip i/ili viremija >600 000) mogu se liječiti PegIFN-α i RBV1, 24 ili 48 tjedana uz uvjet postizanja RVR-a.              
  Ukoliko ne postignu RVR u terapiju se dodaje inhibitor proteaza simeprevir2   ili sofosbuvir3 (ako su prisutni G1a i Q80K varijanta)
   
 • Naivni pacijenti s F3  mogu se liječiti kombinacijom simeprevira2  i  PegIFN-α i RBV ili  kombinacijom sofosbuvira3  i PegIFN-α i ribavirina (ako su prisutni G1a i Q80K varijanta)
   
 • Naivni pacijenti s F4  (kompenzirana ciroza, Child Pugh A)

+ naivni pacijenti neovisno o stadiju fibroze  a koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

          - pacijenti s kontraindikacijom za interferonsku terapiju

          - pacijenti s ekstrahepatalnim manifestacijama

          - HIV koinficirani

           - pacijenti s transplantiranim organima

            liječe se kombinacijama lijekova bez interferona:

              4Ombitasvir, Paritaprevir i ritonavir, Dasabuvir +/- ribavirin  12 tjedana

                                             ili

               5Sofosbuvir  i ledipasvir +/- ribavirin 12 tjedana

                                             ili

               6Sofosbuvir i simeprevir +/- ribavirin 12 tjedana

 • Naivni pacijenti s dekompenziranom cirozom (Child Pugh B i C) liječe se kombinacijom sofosbuvira5 i ledipasvira i ribavirina 12 tjedana. Pacijenti s kontraindikacijom za uzimanje ribavirina mogu se liječiti 24 tjedna kombinacijom  5sofosbuvira i ledipasvira


Prethodno neuspješno liječeni pacijenti s genotipom 1

 • Pacijenti s prethodnim Relapsom ili Parcijalnim odgovorom (F1-F3) mogu se liječiti kombinacijom simeprevira2  i PegIFN-α i ribavirina ili kombinacijom sofosbuvira3 i PegIFN-α i ribavirina  (ako su prisutni G1a i Q80K varijanta)
 • Pacijenti s Prethodnim lošim odgovorom (Non-response F1-F4 bez obzira na stadij fibroze) ili F4 fibrozom (neovisno o prethodnom odgovoru) + prethodno neuspješno liječeni pacijenti neovisno o stadiju fibroze i tipu odgovora   a koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

          - pacijenti s TT genotipom,

           - pacijenti s kontraindikacijom za interferonsku terapiju,

           - pacijenti s ekstrahepatalnim manifestacijama,

           - HIV koinficirani

           - pacijenti s transplantiranim organima

            liječe se kombinacijama lijekova bez interferona:

              4Ombitasvir, Paritaprevir i ritonavir, Dasabuvir +/- ribavirin  12 tjedana

                                                 ili

              5Sofosbuvir i ledipasvir +/- ribavirin 12 tjedana

                                                 ili

              6Sofosbuvir i simeprevir +/- ribavirin 12 tjedana

 • Prethodno neuspješno liječeni pacijenti s dekompenziranom cirozom (Child Pugh B ili C) liječe se kombinacijom  5sofosbuvira, ledipasvira  i ribavirina 12 tjedana.  Pacijenti s kontraindikacijom za uzimanje ribavirina mogu se liječiti 24 tjedna kombinacijom  5sofosbuvira i ledipasvira
 • Prethodno neuspješno liječeni pacijenti inhibitorima proteaza (PegIFN-α +ribavirin s boceprevirom ili telaprevirom) mogu se liječiti  kombinacijom  5sofosbuvira i ledipasvira (+/- ribavirin) 12 tjedana. Pacijenti s kontraindikacijom za uzimanje ribavirina mogu se liječiti 24 tjedna kombinacijom  5sofosbuvira i ledipasviraLIJEČENJE HCV GENOTIPA 2

 • Naivni pacijenti s F1-F3 mogu se liječiti s PegIFN-α i ribavirinom1  kroz 24 tjedna.
 • Naivni pacijenti s F4kao i:
  • prethodno neuspješno liječeni pacijenti (neovisno o stadiju fibroze)
  • pacijenti s kontraindikacijom za interferonsku terapiju
  • pacijenti s ekstrahepatalnim manifestacijama
  • HIV koinficirani  
  • pacijenti s transplantiranim organima  

liječe se kombinacijom  7sofosbuvira i ribavirina.

(Bolesnici bez ciroze (F1-F3)  liječe se 12 tjedana, a s cirozom 16 - 20 tjedana.) 

  

LIJEČENJE HCV GENOTIPA 3

 • Naivni pacijenti s F1-F3 mogu se liječiti PegIFN-α i ribavirinom1  24 tjedna
 • Naivni pacijenti s F4, prethodno neuspješno liječeni pacijenti (neovisno o stadiju fibroze) liječe se kombinacijom  3sofosbuvira (400 mg dnevno) s  PegIFN-α i ribavirinom (1000 ili 1200 mg dnevno prema tjelesnoj težini u podijeljenoj dozi) 12 tjedana.
                   
 • Pacijenti s F1-F3  s kontraindikacijom za interferonsku terapiju  liječe se kombinacijom 7sofosbuvira (400 mg dnevno) i ribavirina (1000 ili 1200 mg dnevno prema tjelesnoj težini) 24 tjedna
   
 • Pacijenti s F4 s kontraindikacijom za interferonsku terapiju  mogu se liječiti kombinacijom  8sofosbuvira i daklatasvira 24 tjedna ili kombinacijom  5sofosbuvira, ledipasvira i ribavirina 24 tjedna

  

LIJEČENJE  HCV  GENOTIPA 4 

 • Za liječenje genotipa 4 primjenjuju se iste sheme kao i za genotip 1, uz iznimku fiksne kombinacije ombitasvira (12.5 mg), paritaprevira (75 mg) i ritonavira (50 mg), koji se kod pacijenata bez ciroze primjenjuje s ribavirinom (1000 ili 1200 mg prema tjelesnoj težini), ali bez dodatka dasabuvira, kroz 12 tjedana. Kod pacijenata inficiranih genotipom 4 s cirozom ista se kombinacija lijekova primjenjuje kroz 24 tjedna.

 


***********************

 

Protokoli za primjenu pojedinih kombinacija lijekova: 

Kombinacije s interferonom: 

1 PegIFN-α i ribavirin                                                                                                            

PegIFN-α jednom tjedno s ribavirinom prema tjelesnoj težini (1000 ili 1200 mg dnevno u podijeljenim dozama), uz provjeru HCV RNK nakon 4 (RVR), 12 (EVR) i  24 (ETR) tjedna terapije. Ako je postignut RVR trajanje liječenja je 24 tjedna. Ako nije postignut RVR, a postignut je EVR trajanje liječenja je 48 tjedana. Ukoliko nije postignut EVR, liječenje se prekida.

2 Simeprevir+ PegIFN-α +ribavirin                                                                            

Simeprevir 150 mg dnevno + PegIFN-α jednom tjedno + ribavirin  prema tjelesnoj težini (1000 ili 1200 mg dnevno u podijeljenim dozama) 12 tjedana. PegIFN- α i ribavirin potrebno je nastaviti slijedećih 12 tjedana (ukupno trajanje terapije 24 tjedna) u prethodno neliječenih pacijenata i relapsera (pacijenata koji su odgovorili na PegIFN-α+RBV, ali je po prekidu terapije došlo do relapsa infekcije), te dodatnih 36 tjedana (ukupno trajanje terapije 48 tjedana) u pacijenata koji su prethodno djelomično odgovorili (tzv. parcijalni responderi) ili nisu odgovorili (tzv. non-responderi) na terapiju PegIFN-α + RBV.

Tijekom liječenja provjerava se razina HCV RNA i liječenje prekida ukoliko je HCV RNA ≥25 IU/ml u 4., 12. ili 24. tjednu.

Napomena: ova kombinacija se ne preporučuje u pacijenata inficiranih genotipom 1a koji imaju Q80K mutaciju NS3 proteaze.

3Sofosbuvir + PegIFN-α+ribavirin                                                                                    

Sofosbuvir 400 mg dnevno i PegIFN-α jednom tjedno s ribavirinom (1000 ili 1200 mg dnevno prema tjelesnoj težini u podijeljenim dozama) 12 tjedana.

   

Kombinacije bez interferona:  

4Ombitasvir, Paritaprevir i ritonavir, Dasabuvir +/- ribavirin                            

Kombinacija ombitasvira (12.5 mg), paritaprevira (75 mg) i ritonavira (50 mg) u jednoj tableti (dvije tablete dnevno ujutro) i dasabuvira (250 mg) u jednoj tableti (dva puta dnevno).

Pacijenti s genotipom 1b bez ciroze ili s kompenziranom cirozom trebaju biti liječeni ovom kombinacijom 12 tjedana bez ribavirina. Pacijenti s genotipom 1a bez ciroze trebaju biti liječeni ovom kombinacijom uz dodatak ribavirina 12 tjedana, a ukoliko je prisutna ciroza, 24 tjedna.

5 Sofosbuvir  i ledipasvir +/- ribavirin                                                                 

Kombinacija sofosbuvira (400 mg) i ledipasvira (90 mg) u jednoj tableti primijenjenoj jednom dnevno. Terapija se primjenjuje 12 tjedana bez ribavirina za pacijente bez ciroze neovisno o prethodnom liječenju, a uz dodatak ribavirina (1000 ili 1200 mg ovisno o tjelesnoj težini u podijeljenim dozama) kod pacijenata s cirozom.

Kod pacijenata s cirozom i kontraindikacijama za primjenu ribavirina trajanje terapije sofosbuvirom i ledipasvirom potrebno je produljiti na 24 tjedna.

Kod naivnih pacijenata bez ciroze i HCV RNK manjim od 6 miliona IU/ml liječenje može trajati 8 tjedana.

6 Sofosbuvir i simeprevir +/- ribavirin                                                                 

Kombinacija sofosbuvira (400 mg) i simeprevira (150 mg) jednom dnevno 12 tjedana. U pacijenata s cirozom potrebno je razmotriti dodatak ribavirina, a u onih s kontraindikacijama za primjenu ribavirina dolazi u obzir produljenje terapije na 24 tjedna.


7Sofosbuvir +ribavirin
 

Kombinacija sofosbuvira (400 mg dnevno) i  ribavirina  (1000 ili 1200 mg dnevno prema tjelesnoj težini u podijeljenim dozama)  12 tjedana (genotip 2 bez ciroze), 16 - 20 tjedana (genotip 2 s cirozom) ili 24 tjedna (genotip 3).

8 Sofosbuvir+daklatasvir +/-ribavirin 

Kombinacija sofosbuvira (400 mg dnevno), daklatasvira  (60mg dnevno)  sa ili bez  ribavirina  (1000 ili 1200 mg dnevno prema tjelesnoj težini u podijeljenim dozama).

Za pacijente bez ciroze primjenjuje se kombinacija bez  ribavirina 12 tjedana, a za pacijente s cirozom kombinacija s ribavirinom 12 tjedana. Ukoliko pacijenti s cirozom ne mogu uzimati ribavirin, preporuča se liječenje 24 tjedna.

Procjena terapijske učinkovitosti 

SVR (HCV RNK) određuje se 12 tjedana po završetku liječenja.


Praćenje viremije (HCV RNK) tijekom primjene kombinacija lijekova bez interferona:
 

Preporuča se određivanje HCV RNK u 4. i 12. (ili 24.) tjednu liječenja, te 12 tjedana po završetku liječenja.

Preporuča se upotreba  "real-time" PCR testa koji ima donju granicu detekcije ≤15 IU/ml seruma.

Procjena stadija fibroze prema nalazu fibroelastografije: 

F1<7.0,

F2 ≥7.0<9.5;

F3≥9.5;

F4≥12.5

Pokazatelji ciroze: (dovoljan jedan od pokazatelja) 

1. Biopsija: F4 (Metavir) ili F5/6 (Ishak)

2. Fibroleastografija ≥12.5 kPa u 2 navrata

3. APRI≥2 u najmanje 2 navrata

4. Prisutnost portalne hipertenzije (varikoziteti ili ascites)

 

Mobilni InfoHep Centar

Mobilni InfoHep Centar je medicinsko vozilo opremljeno za pružanje zdravstvenih usluga na terenu. Njegovim radom, a u suradnji sa stručnjacima regionalnih Zavoda za Javno Zdravstvo i bolničkih centara diljem Republike Hrvatske, po prvi put kompletna i izvrsna usluga (povjerljivo i anonimno savjetovanje i testiranje, pretraga jetre elastografijom te zakazivanje termina kod liječnika specijaliste) dovodi se na teren korisnicima.

Pročitaj više
info-icon
info-icon

PODRŠKA

PRIMATELJ:
ime - HEPATOS
adresa - Doverska 29, 21 000 Split
banka - OTP banka
IBAN - HR5224070001100573436

PODRŠKA

Na ovom mjestu ćemo sa velikim zadovoljstvom objavljivati popis osoba i poduzeća koji su „Hepatosu“ ukazali povjerenje i ponudili svoju pomoć na način na koji su najbolje mogli. Netko nam je financijski pomogao, netko je pomogao u uređivanju prostora, netko je pomogao u stručnom usavršavanju djelatnika, netko je poklonio dragocjene trenutke svog slobodnog vremena, netko toplu ljudsku riječ.

SVIMA VAM OD SRCA HVALA! BEZ VAS BI RAD NAŠEG DRUŠTVA BIO NEODRŽIV!

pogledaj više