Danoprevir Ispis
O hepatitisu
Četvrtak, 12 SEPTEMBER 2013 07:48

Danoprevir (prijašnji RG7128)

Izrazi koji se koriste u izvješću:

RVR (Rapid virological response), rapidni (brzi) virološki odgovor – virus nije detektiran u 4 tjednu
eRVR (Extended rapid virological response), produženi rapidni virološki odgovor – virus nije detektiran u 4 i 12 tjednu
EVR (Early Virological Response), rani virološki odgovor – pad HCV RNA od 2 log nakon 12 tjedana
SVR12 (Sustained virological response), stalan virološki odgovor – virus nije detektiran 12 tjedana nakon završetka tretmana
SVR24 – virus nije detektiran 24 tjedna nakon završetka tretmana

Prema rezultatima MATTERHORN studije koja je predstavljena na AASLD, eksperimentalni lijekovi za hepatitis C danoprevir i mericitabine, sa ili bez pegiliranog intrferona i ribavirina su pokazali dobru sigurnost i efikasnost kod prethodno liječenih pacijenata. Druga analiza od istog pokusa je pokazala dobre rezultate kod osoba sa fibrozom.

MATTERHORN studija je uključila 379 pacijenata sa kroničnim hepatitisom C i genotipom 1 koji su imali ili djelomičan odgovor (najmanje pad od 2 log HCV RNA do 12 tjedna tretmana ali su još uvijek bili detektabilni na kraju tretmana) ili pacijenti koji nisu imali nikakav odgovor (pad manji od 2 log do 12 tjedna) na prethodni tretman interferonom.

Približno 70% sudionika su bili muškarci, većina su bili bijelci a prosječna starost je bila približno 50 godina. Studija je uključivala ljude sa HCV genotipovima 1a i 1b ali oni teže lječivi sa genotipom 1a nisu bili dodijeljeni terapiji bez interferona.

Približno jedna četvrtina sudionika je imala uznapredovanu fibrozu jetara (jednaku Metavir stupnju F3), ali su sve biopsije ili nalazi FibroScanom unutar zadnje dvije godine ukazivali da nije bilo ciroze. (Osobe sa cirozom su bile proučavane u odvojenoj studiji pod nazivom RUSHMORE:) Vrlo malo ih je imalo povoljan IL28B CC genetski uzorak povezan sa boljim odgovorom na interferon.

Osobe sa prethodnim djelomičnim odgovorom su bile nasumično raspoređene u tri dijela tretmana, sva u trajanju 24 tjedna:

 • Terapija bez interferona sa 100mg dva puta dnevno danoprevira pojačano sa 100mg ritoavira, 1000mg mericitabina dva puta dnevno i 1000-1200 mg/dnevno ribavirina.
 • Trostruka terapija sa danoprevirom, mericitabinom i 180 mcg jednom jedno pegiliranog interferona alfa-2a
 • Četverostruka terapija sa sva 4 lijeka

Osobe koje prethodno nisu imale nikakav odgovor su primale ili terapiju bez interferona kroz 24 tjedna, četverostruki režim kroz 24 tjedna ili četverostruki režim sa pegiliranim interferonom/ribavirinom u „ograničenom“ trajanju od 48 tjedana.

Istraživači su prijavili omjer stalnog virološkog odgovora ili kontinuirani nedetektabilnu HCV viremiju (<25 IU/mL) u 4 i 12 tjednu nakon završetka tretmana, poznatijim kao SVR4 i SVR12. Stalni virološki odgovor u 12 i 24 tjednu se smatra izliječenjem.

Rezultati

 • Među 23 sudionika sa genotipom 1b dodijeljenih trostrukoj terapiji bez interferona, omjer virološkog odgovora na kraju tretmana je bio 87%
 • Omjer relapsa je bio visok, ipak, rezultirao je omjerima od 44 SVR4 i 39% SVR12.
 • Među 32 osobe koje prethodno nisu imale nikakav odgovor na režim pegiliranog interferona, odgovarajući omjeri su bili 88%, 68% i 55%.
 • Promatrajući 49 osoba sa genotipom 1a ili 1b koji su primili pojačani trostruki režim danoprevira, pegiliranog interferona i ribavirina kao i 50 pacijenata dodijeljenih četverostrukom režimu,obje grupe suimal odgovor na kraju tretmana od 94%.

Ipak, osobe u dijelu sa trostrukom terapijom bez mericitabina su imale značajno veće šanse za relaps nakon prekida terapije nego li one koje su uzimale četverostruku terapiju.

 • SVR4: 67% vs 90%
 • SVR12: 56% vs 86%

Na posljetku, među 77 sudionika sa genotipom 1a ili 1b koji su primali četverostruki režim, omjer odgovor na kraju tretmana je bio 96%, SVR4 je bio 85% i SVR12 je bio 84%.

Analizirajući rezultate prema HCV podgenotipu, osobe sa genotipom 1b su imale visoke SVR12 omjere bez obzira na tretman:

 • Osobe sa prethodnim djelomičnim odgovorom koje uzimaju trostruku terapiju bez interferona: 91%
 • Osobe koje su imale djelomičan odgovor a koje su uzimale četverostruki režim: 96%
 • Osobe koje nisu imale odgovor a bile su na četverostrukom kombiniranom tretmanu: 100%
 • Među sudionicima sa genotipom 1a, SVR12 omjer odgovora je bio manji u svim grupama.

Osobe sa djelomičnim odgovorom koje su uzimale terapiju bez interferona imale su upola manje šanse za postizanje izlječenja u odnosu na osobe sa djelomičnim odgovorom koje su uzimale četverostruki režim.

Virusni proboj za vrijeme tretmana nije bio čest u svim slučajevima.

Relaps nakon završetka tretmana također nije bio čest među pacijentima sa genotipom 1b.

Omjer relapsa je dostigao 67% za pacijente sa genotipom 1a koji su bili na trostrukom režimu bez mericitabina a 23% čak i za one koji su bili na snažnoj četverostrukoj kombinaciji.

Sudionici koji su imali virusni proboj ili relaps su imali otporne mutacije na danoprevir ali bez otpornosti na mericitabin.

Štose tiče sigurnosti lijeka, najučestalije ozbiljne nuspojave su bili simptomi slični gripi uključujući umor, glavobolju, bol u mišićima i zglobovima kao i gastrointestinalne simptome.

Sve nuspojave su se rjeđe događale u dijelu bez interferona

Nije bilo ozbiljnih nuspojava koje su bile jedinstveno povezane sa mericitabinom.

Ipak, 9% osoba koje su uzimale režim bez interferona, 2% onih koji su uzimali trostruki režim bez mericitabina i 4% četverostrukoj kombinaciji su prijavili ozbiljne nuspojave.

Nitko u dijelu bez interferona nije zbog ovog razloga prekinuo tretman.

Istraživači su zaključili kako su 24 tjedna tretmana sa četverostrukim režimom proizvela „sveukupni visoki SVR12 omjer“ (84-86%). Među osobama sa HCV genotipom 1b, pojačani danoprevir sa pegiliranim interferonom i robavirinom je djelovao jednako dobro sa ili bez mericitabina kod osoba sa prethodnim djelomičnim odgovorom ili bez odgovora na terapiju.

Ali za osobe sa teže lječivim genotipom 1a, dodavanje mericitabina je povećalo SVR omjer od 30% na 75% za osobe sa djelomičnim odgovorom na terapiju, sa sličnim omjerom od 73% za osobe koje nisu imale odgovor na terapiju.

Zbog toga što mericitabin smanjuje vjerojatnost relapsa nakon tretmana bez dodatne toksičnosti, bilo bi zanimljivo vidjeti da li bi se on mogao koristiti umjesto ribavirina (koji uzrokuje anemiju) u trostrukom režimu sa pojačanim danoprevirom i pegiliranm interferonom.

 

Google translate:

Copyright © 2006 - 2017 "Hepatos" - Pravne napomene
Doverska 29, 21000 Split, Hrvatska Tel/Fax: (021) 45 99 88 E-mail: hepatos@hepatos.hr I admin@hepatos.hr