BMS Daclatasvir plus Asunaprevir Ispis
O hepatitisu
Četvrtak, 12 SEPTEMBER 2013 07:46

BMS Daclatasvir plus Asunaprevir

Izrazi koji se koriste u izvješću:

RVR (Rapid virological response), rapidni (brzi) virološki odgovor – virus nije detektiran u 4 tjednu
eRVR (Extended rapid virological response), produženi rapidni virološki odgovor – virus nije detektiran u 4 i 12 tjednu
EVR (Early Virological Response), rani virološki odgovor – pad HCV RNA od 2 log nakon 12 tjedana
SVR12 (Sustained virological response), stalan virološki odgovor – virus nije detektiran 12 tjedana nakon završetka tretmana
SVR24 – virus nije detektiran 24 tjedna nakon završetka tretmana

BMS (Bristol-Myers Squibb) razvija dva nova lijeka za liječenje hepatitisa C. Ta dva lijeka su:

  • Asunaprevir (BMS-650032) inhibitor proteaze
  • Daclatasvir (BMS-790052) NS5A inhibitor


BMS Daclatasvir plus Asunaprevir

Studija je otkrila vrlo visoki omjer 12 tjednog stalnog virološkog odgovora (SVR12) kod osoba sa HCV genotipom 1a među pacijentima koji su primali novi direktno djelujući antivirusni lijek sa pegiliranim intrferonom i ribavirinom.

Otkrića dolaze iz faze 2a studije asunaprevira, inhibitora HCV proteaze u kombinaciji sa daclatasvirom, inhibitorom HCV NS5A proteina. Lijekovi se razvijaju od strane BMS, vjerojatno za upotrebu u kombinaciji. Studija je bila dizajnirana da procjeni doziranje jednom ili dva puta dnevno asunaprevira u kombinaciji sa daclatasvirom, sa ili bez pegiliranog interferona i ribavirina.
Kao i ostale brojne studije, pokus je bio dizajniran da pruži preliminarnu sliku snage ovih lijekova za liječenje hepatitisa C kada se koriste sa ili bez interferona i ribavirina. Nuspojave interferona i činjenica kako neke osobe nisu imale odgovor na interferon zbog genetskih karakteristika ili zbog otpornosti koja se pojavila u prethodnom tretmanu čini identifikaciju režima bez interferona neophodnom za osobe koje nisu imale odgovor na prethodni režim koji je sadržavao interferon.

Tretman bez interferona će također biti jako zanimljiv za svakoga tko treba tretman po prvi put zbog toga što je vjerojatno da će imati malo nuspojava te će se tretman moći završiti kroz 6 ili čak 3 mjeseca.

Ipak, istraživačke studije također procjenjuju nove režime sa i bez ribavirina zbog toga što taj lijek uzrokuje anemiju, uzrokujući prerani prekid tretmana zbog slabe tolerancije.

Ova nasumična studija je bila otvorenog tipa a uključivala je osobe sa HCV genotipom 1. Ona je isključila pacijente sa cirozom. Svi su prethodno primili standardnu terapiju sa pegiliranim interferonom i ribavirinom ali su bili klasificirani kao null responderi što znači da nisu uspjeli postići stalan virološki odgovor (SVR)

Ukupno 101 je bila uključena u studiju. Postojala je visoka prevalencija faktora povezanih sa slabijim odgovorom na tretman u studijskoj populaciji. Više od 95% sudionika je bilo bez IL28B VV genetske varijacije koja predviđa povoljan odgovor na tretman interferonom a 89& je imalo HCV viremiju iznad 10 miliona IU/mL.

Sudionici sa HCV genotipom 1b su bili nasumično raspodijeljeni u ogranke od 1-1 koji su se sastojali od 24 tjedna HCV inhibitora proteaze daclatasvira (60mg jednom dnevno) plus:

  • asunaprevir (200 mg dva puta dnevno) (n=18, ograničeno na sudionike sa genotipom 1b);
  • asunaprevir (200 mg jednom dnevno) (n=20, ograničeno na sudionike sa genotipom 1b);
  • asunaprevir (200 mg dva puta dnevno) plus pegilirani interferon i ribavirin (n=20);
  • asunaprevir (200 mg jednom dnevno) plus pegilirani interferon i ribavirin (n=21).

Sudionici sa HCV genotipom 1a su bilinasmično raspodijeljeni da primaju 1 od 2 režima koji sadrže pegilirani interferon zbog visokog rizika virusnog proboja i zbog toga nultog odgovora kod ove grupe pacijenata.

Velika većina sudionika (36 od 41) koja je primala režim sa interferonom je imala HCV genotip 1a.

Peta grupa na tretmanu koja je primala daclatasvir 60mg jednom dnevno i asunaprevir 200mg dva puta dnevno sa ribavirinom (n=22) je bila naknadno angažirana i sastojala se od sudionika sa genotipom 1a ili 1b infekcijom.

Sveukupno 95% sudionika koju su primali 4 lijeka (režim koji je sadržavao interferon) je postiglo HCV viremiju manju od donje granice kvantifikacije (LLOQ, 25 IU/mL) u 4 tjedna tretmana i svi sudionici suimali HCV RNA <LLOQ u 12 tjedana.

Nadalje, 95% sudionika (39 od 41) je imalo stalan virološki odgovor 12 tjedana nakon završetka tretmana što sugerira kako ovi režimi koji sadrže interferon su visoko efikasni i po efikasnosti usporedivi sa ostalim režimima koji sadrže kombinacije novih antivirusnih lijekova sa pegiliranim interferonom i ribavirinom.

Primijećena su samo 2 slučaja virološkog relapsa nakon tretmana, jedan u 4 tjednu i jedan u 12 tjednu nakon završetka tretmana.

U grupi sa dvostrukim tretmanom (samo genotip 1b), 78% sudionika je primalo asunaprevir dva puta dnevno a 65% koji su primali asunaprevir jednom dnevno je postiglo SVR12. Bilo je 8 slučajeva virološkog proboja; u svim slučajevima HCV RNA je bio ponovno potisnut sa dodavanjem pegiliranog interferona i ribavirina. U 5 slučajeva prisutnost prirodno pojavljujuće HCV varijacije sa otpornosti na daclatasvir su bile otkrivene da postoje prije tretmana.  

Studija je otkrila kako je u dijelu sa trostrukom terapijom 56% sudionika sa genotipom 1a u odsutnosti interferona doživjelo virusni proboj u usporedbi sa niti jednim pacijentom sa genotipom 1b. Ovaj rezultat potvrđuje otkrića prethodne studije koja je također otkrila visoki omjer virusnog proboja kod sudionika sa genotipom 1a koji su primili daclatasvir i asunaprevir bez ribavirina.

Ova otkrića su dovela istražitelje do zaključka kako kombinacija bez interferona daclatasvira i asunaprevira bez ribavirina ne bi trebala biti primijenjena kod teže lječivih pacijenata sa genotipom 1a koji su null-responderi.

Ovi podaci sugeriraju kako tretmani bez interferona za pacijente sa genotipom 1 možda će trebati biti prilagođeni u zavisnosti pod pod-genotipa.

Niti jedan pacijent nije prestao uzimati daclatasvir ili asunaprevir zbog nuspojava.

Najučestalije nuspojave među osobama koje su uzimale dvostruku kombinaciju daclatasvira i asunaprevira su bile glavobolja, dijareja, slabost i mučnina. Ove nuspojave su bila također primijećene kod sudionika koji su uzimali režim od 4 lijeka a među njima je učestalo bio gubitak kose i  razdražljivost.

Autori su zaključili kako je kombinacija 4 lijeka od daclatasvira i asunaprevira sa pegiliranim interferonom i ribavirinom visoko učinkovita kod pacijenta sa genotipovima 1a ili 1b koji nisu imalio dgovor na raniji tretman sa pegiliranim intrferonom i ribavirinom. Preliminarni podaci sugeriraju kako je samostalan tretman sa daclatasvirom/asunaprevirom bio efikasan ali samo za osobe sa genotipom 1b.

 

Google translate:

Copyright © 2006 - 2017 "Hepatos" - Pravne napomene
Doverska 29, 21000 Split, Hrvatska Tel/Fax: (021) 45 99 88 E-mail: hepatos@hepatos.hr I admin@hepatos.hr